fbpx

Regulamin

Niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r.,Nr 144, poz. 1204, ze zm.), z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawachkonsumenta (Dz.U.2014 poz. 827).

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przezUsługodawcę w ramach serwisu internetowego znajdującego się pod adresemwww.zdalnaprzychodnia.pl

 2. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:
  a) Usługodawca – Arkadiusz Kacała, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji oDziałalności Gospodarczej, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Arkadiusz Kacała, z adresem głównego miejsca wykonywania działalności leczniczej: ul. Szczytnicka 28, lok. 1, 51-382 Wrocław, NIP: 8952169012, REGON: 368766257, adres e-mail: kontakt@zdalnaprzychodnia.pl.

  b) Serwis – serwis internetowy Usługodawcy, prowadzony pod adresem internetowym: www.zdalnaprzychodnia.pl

  c) Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca zakupów w Serwisie;

  d) Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonującą z Usługodawcą będącymprzedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby;

  e) Newsletter – materiały przesyłane przez Usługodawcę drogą elektroniczną Klientom,którzy wyrazili zgodę na ich otrzymywanie, mogące stanowić informację handlową wrozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogąelektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204 ze zm.).

§ 2. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Aby zapewnić możliwość prawidłowego i niezakłóconego korzystania z Serwisu i usługświadczonych za jego pośrednictwem, urządzenie, którym posługuje się Klient, powinno spełniaćnastępujące minimalne wymagania techniczne:

a) posiadać połączenie z siecią Internet zapewniające transmisję danych,

b) posiadać przeglądarkę internetową, tj. oprogramowanie służące do przeglądania treścidostępnych w sieci Internet. Wyłączenie akceptacji plików Cookies i Skryptów Java może zakłócićprawidłowe działanie strony Serwisu,

c) aktywne konto poczty e-mail.

W celu odczytania korespondencji mailowej i załączników do niej niezbędne jest posiadanie:
a) w przypadku korespondencji mailowej – aktywne konto poczty e-mail,
b) w przypadku załączników, w tym w szczególności plików tekstowych – oprogramowaniekomputerowe obsługujące pliki danego rodzaju, w szczególności .pdf, .doc., .docx, .txt, .jpg etc.

2. Zakres usług świadczonych przez Usługodawcę nie obejmuje dostarczenia urządzeń anioprogramowania wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu.

 1. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Serwisu, z uwagi natransmisję danych za pośrednictwem publicznej sieci Internet, wiąże się z zagrożeniem wpostaci możliwości ingerencji nieupoważnionych osób trzecich w dane przesyłane międzyUsługodawcą a Klientem.

 2. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§ 3. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną oraz warunki wykonywania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

1. W ramach Serwisu oferowane są następujące usługi:1. a) konsultacje lekarskie online

 1. Nabycie usługi przez Klienta wymaga wypełnienia formularza dostępnego na stronieinternetowej Serwisu oraz uiszczenia płatności. Nabycie usługi nie wymaga utworzenia konta w Serwisie.

 2. Każdy Klient może nieodpłatnie skorzystać z subskrypcji Newslettera. Usługa wysyłania Newslettera w Serwisie świadczona jest przez czas nieokreślony. Klient może w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji Newslettera, przesyłając stosowne żądanie na adres mailowy serwisu kontakt@zdalnaprzychodnia.pl lub pocztą na adres wskazany w § 1 ust. 2 lit. a)niniejszego regulaminu.

 3. Nie ustanawia się minimalnego czasu trwania zobowiązań konsumenta wynikających zumowy o świadczenie usług.

 4. Plan konsultacji jest przez Usługodawcę układany na podstawie informacji otrzymanych od Klienta (wywiad medyczny).

§ 4. Warunki nabywania usług

 1. Informacje znajdujące się na stronach Serwisu dotyczące oferowanych usług, w szczególnościich opisy oraz ceny, nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

 2. W celu złożenia zamówienia i zawarcia umowy świadczenia usług, Klient powinien wypełnićw Serwisie formularz zamówienia, podając w nim następujące dane:
  a) imię i nazwisko

  b. e-mail

  – oraz dokonać zapłaty.

 1. Wszystkie ceny uwidocznione w Serwisie podane są w złotych polskich i są cenami brutto.

 2. W Serwisie honorowane są następujące formy płatności:

a) płatności elektroniczne (Dotpay.pl).

5. Klient powinien dokonać płatności w dniu złożenia zamówienia. W przypadku braku płatności wpowyższym terminie Serwis skontaktuje się z Klientem w celu wyjaśnienia zaistniałego opóźnienia.

§ 5. Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Usługodawca ma obowiązek należytego świadczenia usług określonych w niniejszymRegulaminie. W przypadku stwierdzenia wadliwości usługi świadczonej przez Usługodawcę Klientmoże wszcząć postępowanie reklamacyjne.

 2. Reklamacje dotyczące zamówionych usług mogą być składane:
  a) drogą mailową na adres: kontakt@zdalnaprzychodnia.pl
  b) drogą pocztową na adres: Arkadiusz Kacała, Iwana Franki 37, 51-348 Wrocław

 3. Klient w w reklamacji powinien wskazać:

  • swoje imię i nazwisko,

  • dane pozwalające zidentyfikować transakcję (np. datę złożenia zamówienia),

  • przedmiot reklamacji oraz jej przyczynę,

  • dane kontaktowe (adres do korespondencji, adres e-mail) umożliwiające skontaktowanie się

   z Klientem po rozpatrzeniu reklamacji.

 4. Jeżeli dane podane przez Klienta nie są wystarczające do rozpatrzenia reklamacji przezUsługodawcę, Usługodawca niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu uzupełnieniazaistniałych braków reklamacji.

 5. Termin rozpatrzenia reklamacji zgłoszonej przez Klienta wynosi 14 dni od momentu jejzgłoszenia. Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albozłożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, aUsługodawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie touznał za uzasadnione.

 6. O rozstrzygnięciu wniesionej reklamacji Klient zostanie powiadomiony drogą mailową lub drogąpocztową na wskazany przez niego adres.

§ 6. Informacje dla Konsumentów

Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywaniareklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności:
1) Złożenie wniosku o rozpatrzenie sporu powstałego w związku z zawartą umową do stałegopolubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej;

2) Zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęciepostępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między konsumentem aprzedsiębiorcą;
3) Bezpłatna pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, doktórej statutowych zadań należy ochrona praw konsumentów.

§ 7. Odstąpienie od umowy

1. Klient będący jednocześnie Konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej na odległośćumowy w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiemkosztów określonych w ustawie z dnia 24 czerwca 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z2014 r., poz. 827). Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia odumowy znajdują się w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.

 1. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać przez Konsumenta złożone naformularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Posłużenie siętym formularzem nie jest obowiązkowe, a Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu odumowy także w inny sposób.

 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nieprzysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

  1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodąkonsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniuświadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

  2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymiprzedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu doodstąpienia od umowy;

  3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana wedługspecyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mającakrótki termin przydatności do użycia;

  5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanymopakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronęzdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swójcharakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

  7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodnionaprzy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie makontroli;

  8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał wceludokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inneusługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż częścizamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowyprzysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

  9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programykomputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostałootwarte po dostarczeniu;

  10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy oprenumeratę;

  11) zawartej w drodze aukcji publicznej;

  12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych,przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem,

wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczonodzień lub okres świadczenia usługi;

13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżelispełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminudo odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawaodstąpienia od umowy.

§ 8. Postanowienia dotyczące umów z Klientami niebędącymiKonsumentami

1. W stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem odpowiedzialność kontraktowa Usługodawcy ztytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, ograniczona jest do wysokościzapłaconej ceny za usługę. Odpowiedzialność Usługodawcy w powyższym zakresie nie obejmujekorzyści, które Klient niebędący Konsumentem mógłby osiągnąć, gdyby szkody mu nie wyrządzono.

§ 9. Prawa autorskie

1. Wszelkie utwory dostępne w Serwisie, a w szczególności zdjęcia, materiały graficzne oraz treścistanowią przedmiot praw autorskich przysługujących Usługobiorcy lub podmiotom trzecim ipodlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawachpokrewnych (Dz. U. z 1994 r., Nr 2, poz. 23 ze zm.). Korzystanie z tych utworów jest dopuszczalnewyłącznie w takim zakresie, który nie wykracza poza użytek dozwolony na gruncie obowiązującegoprawa.

§ 10. Postanowienia końcowe

 1. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Serwis poinformuje Klientów owprowadzonych zmianach. Postanowienia nowego Regulaminu wiążą Klienta od momentuzaakceptowania przez Klienta jego postanowień.

 2. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2020 r.

Załącznik nr 1 – Pouczenie o odstąpieniu od umowy

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od umowy świadczenia usług w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od zawarcia umowy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Usługodawcę:

Dane Usługodawcy:

Arkadiusz Kacała
ul. Iwana Franki 37
51-348 Wrocław
e-mail: kontakt@zdalnaprzychodnia.pl

o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (naprzykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest toobowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informacjędotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływemterminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwapłatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmypoinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatnościdokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte wpierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdymprzypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Jeżeli przy zawieraniu umowy wyrazili Państwo zgodę na wykonywanie usługi przed upływemterminu odstąpienia od umowy, to mogą Państwo odstąpić od umowy, ale spoczywa na Państwuobowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia.

Jeżeli przy zawieraniu umowy wyrazili Państwo zgodę na wykonywanie usługi przed upływemterminu odstąpienia od umowy, a usługa została wykonana w pełni, utracą Państwo prawo doodstąpienia od umowy.

Załącznik nr 2 – Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)1. Adresat
Arkadiusz Kacała
ul. Iwana Franki 37, 51-348 Wrocław

e-mail: kontakt@zdalnaprzychodnia.pl

2. – Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowysprzedaży następujących rzeczy (*) umowy dostawy następujących rzeczy (*) umowy o dziełopolegającej na wykonaniu następujących rzeczy (*) /o świadczenie następującej usługi (*)

– Data zawarcia umowy (*)/odbioru (*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) – Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

Potrzebujesz e-recepty na tabletkę po?

Wykup konsultację online z możliwością wystawienia e-recepty.

POCZEKAJ!

Masz jakieś pytania ?

Napisz do nas na chat, nasi lekarze są zawsze do Twojej dyspozycji

16108
[]