Chat with us, powered by LiveChat

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Podstawa prawna, cele przetwarzania, okres przetwarzania

CEL: realizacja umowy lub zamówienia 

PODSTAWA PRAWNA : art. 6 ust. 1 pkt b) RODO

OKRES PRZETWARZANIA: okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów 

W przypadku zawarcia umowy pomiędzy Panią/Panem, a firmą ZdalnaPrzychodnia.pl, podane przez Panią/Pana dane będą przetwarzane w celu jej wykonania oraz rozliczenia.

W przypadku formularzy elektronicznych będących częścią usługi konsultacji medycznej online, podane dane będą przetwarzane w celu realizacji usługi, stworzenia niezbędnej dokumentacji oraz ewentualnego wystawienia e-recepty.


CEL: odpowiedź na zapytanie,

PODSTAWA PRAWNA: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO

OKRES PRZETWARZANIA: do rezygnacji z uzyskania odpowiedzi (cofnięcie zgody)

W przypadku wypełnienia formularza kontaktowego lub przekazania zapytania w innej formie (np. e-mail, telefon) wyraża Pani/Pan zgodę na kontakt związany z realizacją prośby lub zapytania. Aby cofnąć zgodę należy skontaktować się z zespołem ZdalnaPrzychodnia.pl drogą mailową lub telefoniczną i wyrazić taką chęć. Ta zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie, jednak jej cofnięcie nie wpływa na legalność przetwarzania danych zanim zgoda została cofnięta, ponadto cofnięcie zgody skutkować będzie brakiem odpowiedzi.

W przypadku formularzy elektronicznych - podanie danych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych oznaczonych jako wymagane skutkować będzie brakiem możliwości przesłania formularza i w konsekwencji brakiem możliwości realizacji usługi.


CEL: przypomnienia i przesyłanie informacji marketingowej,

PODSTAWA PRAWNA : art. 6 ust. 1 pkt a) RODO
OKRES PRZETWARZANIA: do cofnięcia zgody

Jeśli wyraziła Pani/Pan zgodę na otrzymywanie przypomnień i informacji o nowych produktach, Pani/Pana  adres e-mail będzie wykorzystywany do przesyłania takich informacji. Przesyłanie przypomnień pomoże przyjmować tabletki antykoncepcyjne z właściwą częstotliwością i będzie wykonywane nie częściej niż raz w miesiącu.UWAGI OGÓLNE

W przypadku danych osób, które są stroną umowy zawartej z firmą ZdalnaPrzychodnia.pl, podanie danych niezbędnych do wykonania umowy i wykonania obowiązków prawnych jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy.

Zgodnie z przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo do:

  1. dostępu do danych;
  2. sprostowania danych;
  3. usunięcia danych (nie dotyczy dokumentacji medycznej);
  4. ograniczenia przetwarzania danych;
  5. przenoszenia danych;
  6. sprzeciwu (gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora);
  7. cofnięcia zgody (gdy podstawą przetwarzania jest zgoda).

 

Realizacja tych uprawnień zależy od warunków określonych w RODO. W celu realizacji Pani/Pana uprawnień, prosimy o kontakt. Zwracamy uwagę na to, że :

  • prawo do usunięcia danych oraz prawo do żądania ograniczenia ich przetwarzania przysługują tylko w przypadkach wyliczonych w przepisach RODO;
  • prawo do przenoszenia danych przysługuje tylko w przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania jest zgoda lub wykonanie umowy ;
  • administrator może odmówić usunięcia Pani/Pana danych pomimo zgłoszenia takiego żądania, o ile zachodzi jeden z wyjątków wymienionych w RODO np. gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku lub ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

Od 25 maja 2018 przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Lista organów nadzorczych w pozostałych państwach członkowskich UE jest dostępna na stronie http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.

Niniejsza Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez firmę ZdalnaPrzychodnia.pl stanowi dokument o charakterze informacyjnym i jest ujawniona w celu realizacji wynikających z przepisów RODO obowiązków informacyjnych firmy ZdalnaPrzychodnia.pl.

>
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close