Brak produktów w koszyku.

Szybki test na koronawirusa

Szybkie testy w kierunku aktywnego/przebytego zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) – konsultacja online z wysyłką testu do wykonania pod kontrolą lekarza.

W ramach konsultacji otrzymasz szybki test w celu wykrycia aktywnego/przebytego zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 (COVID-19), którego wynik omówisz z lekarzem podczas konsultacji online

Nasza oferta szybkich testów na koronawirusa do wykonania w domu

Test antygenowy + konsultacja online

 • Szybki test w kierunku aktywnego zakażenia koronawirusem
 • Wykrywa fragmenty białka wirusa
 • Bezpośrednio wykrywa czynnik zakaźny
 • Wymaz z nosogardła
 • Wynik w 15-30 minut 
 • Test wykonywany pod kontrolą lekarza z omówieniem wyniku

CENA: 129zł

 

Test na przeciwciała + konsultacja online

 • Szybki test w kierunku przebytego zakażenia koronawirusem
 • Wykrywa przeciwciała przeciw wirusowi 
 • Ocenia odpowiedź organizmu na zakażenie
 • Próbka krwi
 • Wynik w 10-20 minut
 • Test wykonywany pod kontrolą lekarza z omówieniem wyniku

CENA: 129zł

 

Potrzebujesz szybkiego testu w celu wykrycia aktywnego/przebytego zakażenia koronawirusem SARS–CoV-2?

1. Kup konsultację

Po wykupieniu konsultacji wyślemy Ci kurierem test do wykonania w domu.

2. Odbierz przesyłkę z testem

Przesyłkę z testem otrzymasz następnego dnia po wykupieniu konsultacji.

3. Wykonaj test i omów wynik z lekarzem

Wynik testu otrzymasz po 15 minutach. Dzięki antygenowemu testowi na koronawirusa możesz potwierdzić aktywne zakażenie wirusem SARS-CoV-2

Szybkie testy na koronawirusa – zalety

Stosowane przez nas testy spełniają wytyczne WHO z 11 września 2020 r. odnośnie diagnozy aktywnego/przebytego zakażenia SARS COV-2 za pomocą szybkich testów, 

✓ testy zostały dopuszczone do procedur przetargowych WHO,

✓ testy są rekomendowane dla agend Narodów Zjednoczonych (UN) i krajów będących członkami  WHO,

✓ testy są potężnym narzędziem o wysokiej dodatniej wartości predykcyjnej do kontroli pandemii COVID–19, 

✓ test antygenowy może być używany jako alternatywa dla PCR, aby przyspieszyć diagnostykę i obniżyć ogromne koszty pracy generowane przez używanie PCR–ów na masową skalę.

covid-19-podstawowe-informacje
COVID-19 – Często zadawane pytania

Szybki test na koronawirusa – kto powinien skorzystać z testu i konsultacji

Szybkie testy w kierunku aktywnego/przebytego zarażenia koronawirusem SARS-CoV-2 pozwalają wykryć zakażenie w aktywnym stadium lub dać informację, że ktoś już przebył zakażenie koronawirusem. W ten sposób można minimalizować ryzyko przekazania choroby rodzinie, znajomym czy współpracownikom. Szybkie testy w kierunku zakażenia koronawirusem skutecznie i szybko pozwoli Ci ocenić czy Twoje objawy mogą być związane z zakażeniem COVID-19 co pozwoli na podjęcie odpowiednich środków zapobiegawczych przez narażeniem innych osób. Nasza usługa jest skierowana w szczególności do Ciebie jeżeli:

 • Masz objawy zakażenia koronawirusem tj. gorączkę, duszność, kaszel, czy utratę smaku/węchu
 • Pracujesz i spotykasz się z wieloma osobami i nie chcesz ich zarazić
 • Jesteś po chorobie jednak nie wiesz czy było to zakażenie koronawirusem czy zwykłe przeziębienie

Szybki antygenowy test w kierunku zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) – dodatkowe informacje

1. Pobieranie próbki

1. Sterylną wymazówkę włożyć do nozdrza pacjenta, tak aby dotykała tylnej ściany jamy nosowo-gardłowej.

2. Przesunąć wymazówką po tylniej ścianie jamy nosowo-gardłowej.

3. Wyjąć wymazówkę z nozdrza. 

2. Transport i przechowywanie próbek

Test należy przeprowadzić niezwłocznie po pobraniu próbki.

Jeśli testu nie przeprowadza się niezwłocznie po pobraniu próbki, zaleca się umieszczenie wymazówki z próbką w suchej, sterylnej i szczelnie zamkniętej probówce. W suchych i sterylnych warunkach próbka pozostaje stabilna przez maks. 8h w temperaturze pokojowej i maks. 24h w temp. 2-8°C. 

3. Przygotowanie materiału

 1. Odkręcić nakrętkę probówki ekstrakcyjnej z buforem ekstrakcyjnym.
 2. Włożyć wymazówkę z próbką do probówki ekstrakcyjnej. Docisnąć do wewnętrznej ścianki probówki i obracać przez około 10 sekund, tak aby do naczynia przedostały się antygeny.
 3. Wyjąć wymazówkę ściskając ścianki probówki, aby wycisnąć jak największą ilość roztworu.
 4. Zakręcić nakrętkę probówki ekstrakcyjnej. 

4. Procedura testowa

Kasety testowe, pobrane próbki i/lub roztwory kontrolne doprowadzić do temperatury pokojowej (15-30°C) przed rozpoczęciem testu. 

1. Wyjąć kasetę testową z opakowania foliowego i przeprowadzić test w przeciągu 1 godziny. Optymalny wynik można uzyskać, jeśli test przeprowadzi się niezwłocznie po otwarciu opakowania. 

2. Odwrócić probówkę ekstrakcyjną i dodać 3 krople roztworu z próbką (ok.100μl) do otworu na próbkę na kasecie testowej (S), a następnie włączyć timer. 

3. Odczekać do pojawienia się kolorowej linii/kolorowych linii. Wynik testu można odczytać po upływie 15 minut. Wyniku nie należy odczytywać po upływie więcej niż 20 minut. 

5. Interpretacja wyniku

POZYTYWNY:* Pojawiają się dwie wyraźne kolorowe linie. Jedna linia w obszarze linii kontrolnej (C) oraz jedna w obszarze linii testowej (T). Wynik pozytywny w obszarze linii testowej (T) wskazuje na obecność antygenów SARS-CoV-2 w próbce.
*UWAGA: Intensywność koloru linii w obszarze linii testowej (T) zależy od stężenia antygenu SARS- CoV-2 w próbce. Dlatego też każdą intensywność koloru linii w obszarze linii testowej (T) należy odczytywać jako wynik pozytywny.

NEGATYWNY: Zabarwia się jedna linia w obszarze kontrolnym (C). W obszarze linii testowej (T) nie pojawia się żadna widoczna kolorowa linia.

NIEWAŻNY: Linia kontrolna nie zabarwia się. Najbardziej prawdopodobną przyczyną braku linii kontrolnej są niewystarczająca objętość próbki lub nieprawidłowa technika przeprowadzenia testu. Należy sprawdzić technikę przeprowadzania testu i powtórzyć proces używając nowego testu. Jeśli problem nadal występuje, należy natychmiast przerwać stosowanie testu i skontaktować się ze sprzedawcą. 

Szybki antygenowy test w kierunku zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 – dodatkowe informacje

Zanim zdecydujesz się skorzystać z naszej konsultacji oraz z szybkiego testu antygenowego w kierunku zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 zapoznaj się z dodatkowymi informacjami
 • Test na obecność antygenu SARS-COV-2 wykrywający aktywne zakażenie
 • Wynik na podstawie wymazu z nosogardła
 • Wysoka czułość i swoistość
 • Łatwy i ekonomiczny w użyciu
 • Szybki wynik: 15-20minut
 • Test można przechowywać w temperaturze pokojowej
 • Nie wymaga dodatkowego sprzętu

Szybki antygenowy test w kierunku wykrycia zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 jest odpowiedzią na ogromne zapotrzebowanie na szybką diagnostykę w kierunku zakażenia COVID-19.  Wykrywa on antygeny (białka) wirusa w komórkach błony śluzowej nosogardła i w połączeniu z objawami jest może być podstawą do postawienia diagnozy zakażenia koronawirusem.

Szybki test na antygeny COVID-19 to jakościowy, membranowy test immunologiczny do wykrywania antygenów SARS-CoV-2 w próbkach wymazu z jamy nosowo-gardłowej u ludzi. Przeciwciała anty- SARS-CoV-2 naniesiono w obszarze linii testowej. Podczas przeprowadzania testu, próbka reaguje z cząsteczkami na teście pokrytymi przeciwciałami anty-SARS-CoV-2. Następnie w wyniku działania sił kapilarnych mieszanka przesuwa się w górę membrany i reaguje z przeciwciałami anty-SARS-CoV-2 w obszarze linii testowej. Jeśli próbka zawiera antygeny SARS-CoV-2, w obszarze linii testowej pojawi się kolorowa linia. Jeśli próbka nie zawiera antygenów SARS-CoV-2, w obszarze linii testowej nie pojawi się kolorowa linia, co wskazuje na wynik negatywny. Prawidłowe przeprowadzenie testu potwierdza pojawienie się kolorowej linii w obszarze kontrolnym, wskazujące na to, że objętość próbki wystarcza do przeprowadzenia testu i że membrana została odpowiednio nawilżona.

Szybki test na antygeny COVID-19 to chromatograficzny test immunologiczny do jakościowego wykrywania antygenów SARS-CoV-2 obecnych w próbkach wymazu z jamy nosowo-gardłowej pacjentów z podejrzeniem infekcji SARS-CoV-2, do oceny w połączeniu z całością obrazu klinicznego i wynikami innych badań laboratoryjnych.

Test jest przeznaczony do wykrywania antygenów SARS-CoV-2. Antygen jest na ogół wykrywalny w próbkach z górnych dróg oddechowych w ostrej fazie zakażenia. Pozytywne wyniki wskazują na obecność antygenów wirusowych, ale korelacja kliniczna z historią choroby i innymi informacjami diagnostycznymi jest niezbędna do oceny stopnia zakażenia. Pozytywne wyniki nie wykluczają infekcji bakteryjnej lub współzakażenia innymi wirusami. Wykryty czynnik może nie być definitywną przyczyną choroby. Negatywne wyniki nie wykluczają zakażenia SARS-CoV-2 i nie powinny być wykorzystywane jako jedyna podstawa do podejmowania decyzji dotyczących leczenia lub postępowania z pacjentem. Negatywne wyniki należy traktować jako przypuszczalne i potwierdzić za pomocą testu molekularnego, jeśli jest to konieczne do leczenia pacjenta. Negatywne wyniki należy rozpatrywać w kontekście niedawnego narażenia chorego, wywiadu oraz obecności objawów klinicznych i objawów zgodnych z COVID-19.

 • Przed wykonaniem testu należy dokładnie przeczytać ulotkę informacyjną. Niezastosowanie się do zaleceń zawartych w tej ulotce może spowodować uzyskanie niedokładnych wyników badania. 
 • Tylko do profesjonalnego zastosowania in-vitro. 
 • Nie stosować po upływie terminu ważności. 
 • W pomieszczeniach, gdzie korzysta się z próbek lub zestawów testowych, nie wolno jeść, pić lub palić. 
 • Nie korzystać z testu, jeśli opakowanie jest uszkodzone. 
 • Wszystkie próbki należy traktować jako materiały potencjalnie zakaźne. Podczas całego procesu należy
  zachować obowiązujące środki ostrożności dla zagrożeń mikrobiologicznych i stosować się do standardowych procedur odpowiedniego utylizowania próbek. 
 • Podczas badania próbek należy nosić odzież ochronną, taką jak kitel laboratoryjny, rękawice jednorazowe oraz ochronę oczu. 
 • Należy upewnić się, że do badania użyto odpowiedniej ilości próbki. Za mała lub za duża ilość próbki może prowadzić do odchylenia wyników. 
 • Zużyty test należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami. 
 • Wilgotność powietrza i temperatura mogą mieć negatywny wpływ na wyniki testu.

Szybki test na antygeny COVID-19 został porównany z wiodącym komercyjnym testem RT-PCR. Korelacja pomiędzy tymi dwoma systemami wynosi nie mniej niż 97%.

 1. Procedura badania i interpretacja wyników badania muszą być ściśle przestrzegane podczas badania na obecność antygenów SARS-CoV-2 w ludzkich próbkach z jamy nosowo-gardłowej pochodzących od pacjentów z podejrzeniem infekcji. Dla optymalnego wykonania testu kluczowe znaczenie ma właściwe pobranie próbki. Nieprzestrzeganie procedury może dać niedokładne wyniki.
 2. Miarodajność szybkiego testu na antygeny COVID-19 została oceniona wyłącznie przy stosowaniu procedur przewidzianych w tej ulotce. Modyfikacje tych procedur mogą wpłynąć na miarodajność testu. Płyny do transportu wirusów mogą wpływać na wynik testu; do testu nie należy używać próbek pobranych do testów PCR.
 3. Szybki test na antygeny COVID-19 jest przeznaczony wyłącznie do diagnostyki in vitro. Test ten powinien być stosowany do wykrywania antygenów SARS-CoV-2 w wymazie z jamy nosowo- gardłowej człowieka jako pomoc w diagnostyce pacjentów z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2 w połączeniu z objawami klinicznymi i wynikami innych testów laboratoryjnych. Za pomocą tego testu jakościowego nie można określić ani wartości ilościowej, ani tempa wzrostu stężenia antygenów SARS-CoV-2.
 4. Szybki test na antygeny COVID-19 wskaże jedynie obecność antygenów SARS-CoV-2 w badanej próbce i nie powinien być stosowany jako jedyne kryterium diagnozy zakażenia wirusem SARS- CoV-2.
 5. Wyniki uzyskane w ramach badania powinny być rozpatrywane łącznie z innymi wynikami klinicznymi z innych badań i ocen laboratoryjnych.
 6. Jeśli wynik badania jest negatywny lub niereaktywny, a objawy kliniczne utrzymują się, zaleca się ponowne pobranie próbek od pacjenta kilka dni później i ponowne przeprowadzenie testu lub zbadania za pomocą molekularnego aparatu diagnostycznego w celu wykluczenia zakażenia u tych osób.
 7. Test wykaże wyniki negatywne w następujących warunkach: Stężenie antygenów nowego korona- wirusa w próbce jest niższe niż minimalna granica wykrywalności testu.
 8. Negatywne wyniki nie wykluczają zakażenia SARS-CoV-2, szczególnie u osób, które miały kontakt z wirusem. Należy rozważyć przeprowadzenie badania uzupełniającego za pomocą diagnostyki molekularnej, aby wykluczyć zakażenie u tych osób.
 9. Nadmiar krwi lub mucyny na próbce wymazu może zakłócać wykonanie testu i dać wynik fałszywie pozytywny.
 10. Dokładność testu zależy od jakości próbki na wymazówce. Wyniki fałszywie negatywne mogą wynikać z niewłaściwego pobierania lub przechowywania próbek.
 11. Pozytywne wyniki badania w kierunku COVID-19 mogą wynikać z zakażenia szczepami koronawirusów innymi niż SARS-CoV-2 lub pojawiać się ze względu na inne czynniki zakłócające.

Szybki test na przeciwciała COVID-19 IgG i IgM– dodatkowe informacje

1. Pobieranie próbki

Aby pobrać krew pełną z opuszka palca należy: 

 • Umyć dłoń pacjenta za pomocą ciepłej wody i mydła lub przetrzeć gazikiem nasączonym alkoholem. Pozostawić do wyschnięcia. 
 • Pomasować dłoń od środka dłoni w kierunku palca środkowego lub serdecznego, omijając miejsce wkłucia.
 • Nakłuć skórę za pomocą sterylnego nakłuwacza. Otrzeć pierwszą krew.
 • Masować delikatnie od nadgarstka do powierzchni dłoni oraz do palca, aby w miejscu wkłucia uformowała
  się okrągła kropla krwi.
 • Przenieść próbkę krwi pełnej z opuszka palca na kasetę testową za pomocą kapilary: Dotknąć końcem rurki kapilarnej krwi, aż napełni się do około 20uL. Należy unikać zasysania pęcherzyków powietrza. 

Aby uniknąć hemolizy, należy jak najszybciej oddzielić surowicę lub osocze od krwi. Należy wykorzystywać tylko czyste, niezhemolizowane próbki. 

2. Przygotowanie materiału i procedura testowa

Kasety testowe, pobrane próbki i/lub roztwory kontrolne doprowadzić do temperatury pokojowej (15-30° C) przed rozpoczęciem testu.

 • Wyjąć kasetę testową z opakowania foliowego i przeprowadzić test w przeciągu 1 godziny. 
 • Optymalny wynik można uzyskać, jeśli test przeprowadzi się niezwłocznie po otwarciu opakowania.
 • Położyć kasetę testową na czystej, równej powierzchni.
 • Za pomocą pipety lub kroplomierza przenieść 1 kroplę krwi do otworu na próbkę, a następnie dodać 2 krople odczynnika  do otworu na odczynnik i włączyć timer. 
 • Odczekać do pojawienia się kolorowej linii/kolorowych linii.
 • Wynik testu należy odczytać po upływie 10 minut. Wyniku nie należy odczytywać po upływie więcej niż 20 minut. 

3. Interpretacja wyniku


IgG POZYTYWNE*: Zabarwiają się 2 linie. Jedna linia w obszarze linii kontrolnej (C) oraz jedna w obszarze linii testowej G.


IgM POZYTYWNE*: Zabarwiają się 2 linie. Jedna linia w obszarze linii kontrolnej (C) oraz jedna w obszarze linii testowej M.


IgG oraz IgM POZYTYWNE*: Zabarwiają się 3 linie. Jedna linia w obszarze linii kontrolnej (C) oraz linie w obszarze linii testowej G i linii testowej M.


*UWAGA: Intensywność koloru linii w obszarze linii testowej (G/M) zależy od stężenia antygenów SARS-CoV-2 obecnych w próbce. Dlatego też każdą intensywność koloru linii w obszarze linii testowej (G/M) należy odczytywać jako wynik pozytywny.


NEGATYWNY: Zabarwia się jedna linia w obszarze kontrolnym (C). Brak linii w obszarze linii testowej G oraz M. 

NIEWAŻNY: Linia kontrolna nie zabarwia się. Najbardziej prawdopodobną przyczyną braku linii kontrolnej są niewystarczająca objętość odczynnika lub nieprawidłowa technika przeprowadzenia testu. Należy sprawdzić technikę przeprowadzania testu i powtórzyć proces używając nowej kasety testowej. Jeśli problem nadal występuje, należy natychmiast przerwać stosowanie kasety testowej i skontaktować się ze sprzedawcą.

Szybki test na przeciwciała COVID-19 IgG i IgM – dodatkowe informacje

Zanim zdecydujesz się skorzystać z naszej konsultacji oraz z szybkiego testu na przeciwciała SARS-CoV-2 IgG i IgM zapoznaj się z dodatkowymi informacjami

Szybki test diagnostyczny do jakościowego wykrywania przeciwciał IgG i IgM przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w próbkach ludzkiej krwi pełnej, surowicy i osocza.
Tylko do profesjonalnego zastosowania in vitro.

Szybki test na COVID-19 IgG/IgM (krew pełna/surowica/osocze) to jakościowy, membranowy test immunologiczny do wykrywania przeciwciał IgG i IgM przeciwko SARS-CoV-2 w próbkach krwi pełnej, surowicy lub osocza. Test składa się z dwóch komponentów, komponentu IgG oraz komponentu IgM. Linia testowa w komponencie IgG została pokryta warstwą niepochodzącego od człowieka IgG. Podczas testu próbka reaguje z pokrytymi anty- genami cząsteczkami SARS-CoV-2 na kasecie testowej. W wyniku działania sił kapilarnych mieszanka przesuwa się w górę membrany i reaguje z niepochodzącym od ludzi IgG w obszarze linii testowej IgG. Jeśli próbka zawiera antygeny IgG przeciwko SARS-CoV-2, w obszarze linii testowej IgG pojawia się kolorowa linia. Analogicznie, linia testowa w komponencie IgM została pokryta warstwą niepochodzącego od człowieka IgM, a jeśli próbka zawiera przeciwciała IgM przeciwko SARS-CoV-2, reagują one z niepochodzącym od człowieka IgM oraz pokrytymi anty- genami cząsteczkami SARS-CoV na kasecie testowej, a w obszarze linii testowej IgM pojawia się kolorowa linia. Jeśli próbka zawiera antygeny IgG przeciwko SARS-CoV-2, w obszarze linii testowej IgG pojawia się kolorowa linia. Jeśli próbka zawiera antygeny IgM, kolorowa linia pojawia się w obszarze linii testowej IgM. Jeśli próbka nie zawiera żadnych antygenów przeciwko SARS-CoV-2, w żadnym obszarze nie pojawia się kolorowa linia, co oznacza, że wynik jest negatywny. Prawidłowe przeprowadzenie testu potwierdza pojawienie się kolorowej linii w obszarze kontrolnym, wskazujące na to, że objętość próbki wystarcza do przeprowadzenia testu i że membrana została odpowiednio nawilżona. 

Szybki test na COVID-19 IgG/IgM to chromatograficzny test immunologiczny do jakościowego wykrywania przeciwciał IgG i IgM przeciwko SARS-CoV-2 w próbkach ludzkiej krwi pełnej, surowicy lub osocza, pobranych od pacjentów z podejrzeniem infekcji COVID-19. Szybki test na COVID-19 IgG/IgM stanowi pomoc w diagnozowaniu pacjentów z podejrzeniem infekcji SARS-CoV-2 i należy go interpretować w połączeniu z całością obrazu klinicznego i wynikami innych badań laboratoryjnych. Wyniki uzyskane za pomocą szybkiego testu na COVID-19 IgG/ IgM nie powinny być wykorzystywane jako jedyna podstawa do postawienia diagnozy. 

Test jest przeznaczony do wykrywania przeciwciał przeciwko SARS-CoV-2. Przeciwciała IgM przeciwko SARS- CoV-2 są na ogół wykrywalne we krwi kilka dni po początkowym zakażeniu, chociaż ich poziomy w trakcie trwania zakażenia nie są dobrze scharakteryzowane. Przeciwciała IgG przeciwko SARS-CoV-2 stają się wykrywalne w końcowej fazie zakażenia. 

Negatywne wyniki nie wykluczają zakażenia SARS-CoV-2 i nie powinny być wykorzystywane jako jedyna podstawa do podejmowania decyzji dotyczących postępowania z pacjentem. Przeciwciała IgM mogą być niewykrywalne w pierwszych dniach infekcji; czułość szybkiego testu na COVID-19 IgG/IgM we wczesnej fazie po ustąpieniu infekcji nie jest znana. 

Fałszywe wyniki dodatnie dla przeciwciał IgM i IgG mogą wystąpić z powodu reaktywności krzyżowej z wcześniej istniejącymi przeciwciałami lub innych możliwych przyczyn.

 • Przed wykonaniem testu należy dokładnie przeczytać ulotkę informacyjną. Niezastosowanie się do zaleceń zawartych w tej ulotce może spowodować uzyskanie niedokładnych wyników badania.
 • Tylko do profesjonalnego zastosowania in-vitro. Nie stosować po upływie terminu ważności.
 • W pomieszczeniach, gdzie korzysta się z próbek lub zestawów testowych, nie wolno jeść, pić i palić.
 • Nie korzystać z testu, jeśli opakowanie jest uszkodzone.
 • Wszystkie próbki należy traktować jako materiały potencjalnie zakaźne. Podczas całego procesu należy zachować obowiązujące środki ostrożności dla zagrożeń mikrobiologicznych i stosować się do standardowych procedur odpowiedniego utylizowania próbek.
 • Podczas badania próbek należy nosić odzież ochronną, taką jak kitel laboratoryjny, rękawice jednorazowe oraz ochronę oczu.
 • Płyn do transportu wirusów może wpływać na wynik testu; do przeprowadzenia testu nie należy wykorzystywać próbek pobranych do testów metodą PCR.
 • Po zakończeniu pracy należy dokładnie umyć ręce.
 • Należy upewnić się, że do badania użyto odpowiedniej ilości próbki. Za mała lub za duża ilość próbki może prowadzić do odchylenia wyników.
 • Zużyty test należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.
 • Wilgotność powietrza i temperatura mogą mieć negatywny wpływ na wyniki testu.
 1. Procedura badania i interpretacja wyników badania muszą być ściśle przestrzegane podczas badania na obecność przeciwciał specyficznych dla SARS-CoV-2 w próbkach krwi pełnej, surowicy lub osocza pobranych od pacjentów. Dla optymalnego wykonania testu kluczowe znaczenie ma właściwe pobranie próbki. Nieprze- strzeganie procedury może dać niedokładne wyniki. 
 2. Szybki test na COVID-19 IgG/IgM (krew pełna/surowica/osocze) przeznaczony jest do profesjonalnego zastosowania in vitro. Testu należy używać jedynie do wykrycia przeciwciał IgG i IgM przeciwko SARS-COV-2 w próbkach krwi pełnej, surowicy lub osocza jako pomoc w diagnostyce pacjentów z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2 w połączeniu z objawami klinicznymi i wynikami innych testów laboratoryjnych. Za pomocą tego testu jakościowego nie można określić ani wartości ilościowej, ani tempa wzrostu stężenia przeciwciał IgG i IgM przeciwko SARS-CoV-2. 
 3. Szybki test na COVID-19 IgG/IgM (krew pełna/surowica/osocze) wskaże jedynie obecność przeciwciał IgG i IgM przeciwko SARS-CoV-2 w badanej próbce i nie powinien być stosowany jako jedyne kryterium diagnozy zakażenia wirusem SARS-CoV-2. 
 4. Wyniki uzyskane w ramach badania powinny być rozpatrywane łącznie z innymi wynikami klinicznymi z innych badań i ocen laboratoryjnych. 
 5. Jeśli wynik badania jest negatywny lub niereaktywny, a objawy kliniczne utrzymują się, zaleca się ponowne pobranie próbek od pacjenta kilka dni później i ponowne przeprowadzenie testu lub zbadania za pomocą molekularnego aparatu diagnostycznego w celu wykluczenia zakażenia u tych osób. 
 6. Poziom hematokrytu we krwi pełnej może mieć wpływ na wyniki badań. Aby uzyskać dokładne wyniki, poziom hematokrytu musi wynosić od 25% do 65%. 
 7. Test wykaże wyniki negatywne w następujących warunkach: Miano nowych przeciwciał przeciwko koronawirusowi w próbce jest niższe niż minimalna granica wykrywalności testu lub wirus przeszedł nieznaczną(-e) mutację(-e) aminokwasową(-e) w epitopie rozpoznawaną przez przeciwciało użyte w teście, lub nowe przeciwciało przeciwko koronawirusowi nie pojawiło się w momencie pobierania próbki (faza asymptomatyczna). 
 8. We wczesnym stadium zakażenia, stężenie przeciwciał anty-SARS-COV-2 może być poniżej wykrywalnego poziomu. Dlatego nie zaleca się stosowania testu we wczesnej diagnostyce COVID-19. 
 9. Utrzymująca się obecność bądź nieobecność przeciwciał nie może być interpretowana jako wskaźnik udanej bądź nieudanej terapii. 
 10. Wyniki pacjentów leczonych immunosupresyjnie należy interpretować z zachowaniem ostrożności.
 11. Negatywne wyniki nie wykluczają zakażenia SARS-CoV-2, szczególnie u osób, które miały kontakt z wiru- sem. Należy rozważyć przeprowadzenie badania uzupełniającego za pomocą diagnostyki molekularnej, aby 
 12. wykluczyć zakażenie u tych osób.
 13. Pozytywne wyniki mogą wynikać z przeszłych lub obecnych zakażeń szczepami koronawirusów innych niż 
 14. SARS-CoV-2 (np. HKU1,229E,NL63,OC43) lub innych czynników zakłócających. 13. Testu nie należy stosować do badań przesiewowych oddanej krwi. 

Opinie naszych pacjentów z portalu Opineo.pl

Najczęściej zadawane pytania

Nowe koronawirusy należą do rodzaju β. COVID-19 jest ostrą chorobą zakaźną dróg oddechowych. Ludzie są na nią ogólnie podatni. Obecnie głównym źródłem zakażenia są pacjenci zakażeni nowym koronawirusem; bezobjawowe zakażenie może być również źródłem zakaźnym. Na podstawie dotychczasowych badań epidemiologicznych, okres inkubacji wynosi 1-14 dni, w większości przypadków 3-7 dni. Główne objawy to gorączka, zmęczenie i suchy kaszel. W niektórych przypadkach występuje zapchany nos, katar, ból gardła, bóle mięśni i biegunka. 

Testy amplifikacji kwasu nukleinowego (NAAT) – Do tej grupy należy między innymi RT-PCR (reakcja łańcuchowa polimerazy z odwrotną transkrypcją) dla SARS-CoV-2, który jest podstawowym testem używanym do diagnozowania COVID-19. Test jest zwykle wykonywany za pomocą pobrania wymazu z jamy nosowo-gardłowej, ale może być również wykonywany na innych próbkach z dróg oddechowych (np. wymazy z jamy ustnej i gardła, próbki z dolnych dróg oddechowych). Czułość i swoistość są na ogół wysokie, chociaż wyniki różnią się w zależności od zastosowanego testu, jakości próbki i czasu trwania choroby.

Testy serologiczne mierzą przeciwciała przeciwko SARS-CoV-2 i są używane głównie do identyfikacji pacjentów, którzy przeszli COVID-19 w przeszłości, a także pacjentów z obecną infekcją, u których objawy utrzymują się przez trzy do czterech tygodni. Czułość i swoistość są bardzo zmienne. W przypadku testów serologicznych, może wystąpić reaktywność krzyżowa z innymi koronawirusami.

Testy na obecność COVID-19 są nowe i określenie ich dokładności jest trudne. Pozytywny RT-PCR dla SARS-CoV-2 ogólnie potwierdza rozpoznanie COVID-19. Jednak wyniki fałszywie ujemne z próbek z górnych dróg oddechowych również się zdarzają. Jeśli wstępne badanie jest negatywne, ale podejrzenie COVID-19 pozostaje, a określenie obecności infekcji jest konieczne, należy powtórzyć badanie.

W przypadku hospitalizowanych pacjentów z objawami , powtórne badanie można przeprowadzić na przykład na odkrztuszonej plwocinie, jeśli jest taka możliwość. W przypadku ograniczonej dostępności testów, rozpoznanie COVID-19 jest przypuszczalnie oparte o obraz kliniczny choroby i ryzyko zakażenia.

Wskazania do badania osób bezobjawowych obejmują bliski kontakt z osobą z potwierdzonym  COVID-19. Nalezy także wykonywać badania przesiewowe w domach opieki i u hospitalizowanych pacjentów, gdzie ryzyko zakażenia jest wysokie. Badanie przesiewowe może być również wskazane zabiegami chirurgicznymi, procedurami generującymi aerozol oraz przed otrzymaniem leków immunosupresyjnych.

Optymalny czas na wykonanie testu na COVID-19 po ekspozycji nie został do końca sprecyzowany. Zaleca się wykonanie testu pięć do siedmiu dni po ekspozycji na zakażenie, na podstawie średniego okresu inkubacji.

W przypadku osób z podejrzeniem COVID-19, które uzyskały negatywny wynika testu, zalecana jest kwarantanna. Przeczytaj więcej na temat izolacji domowej i kwarantanny.

Pacjenci z podejrzeniem COVID-19 powinni pozostać w domu i przestrzegać następujących zaleceń:

 • Leczyć pojawiające się objawy lekami przeciwbólowymi i przeciwgorączkowymi, takimi jak na przykład paracetamol,
 • Odpowiednio się nawadniać,
 • Pozostać w kontakcie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej,
 • Monitorować stan zdrowia, zwłaszcza pojawienie się nowej lub nasilającej się duszności,
 • Odseparować się od współlokatorów, w tym od zwierząt,
 • W przypadku kontaktu z innymi domownikami, należy nosić maskę,
 • Często myć ręce,
 • Dezynfekować użytkowane powierzchnie.

Jeżeli masz jakieś pytania, nie wahaj się do nas napisać!

[]